Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

BODYNAMIC®

Psychoterapia somatyczna

4-letni kurs dyplomowy dla terapeutów ciała afiliowany przy Bodynamic International

 

Bodynamic® to nurt psychoterapii somatycznej a zarazem kompleksowy model analizy dynamiki ciała. Jest on pionierską metodą skoncentrowanej na ciele psychoterapii i psychologii rozwojowej, która integruje naj­now­sze wyniki badań z takich dziedzin, jak psychomotoryka rozwojowa dziecka, psychoterapia kognitywna, psychoterapia głębi i nauki o mózgu. W sposób szczególny Bodynamic kładzie nacisk na jakość więzi i na zdro­we relacje międzyludzkie.

Więcej informacji o metodzie na poświęconej jej polskiej stronie www.bodynamic.pl

Celem 4-letniego kursu Bodynamic jest opanowanie przez studentów wiedzy teoretycznej, zdobycie prak­ty­cznych doświadczeń oraz rozwój osobisty, które staną się podwaliną pod przyszłą pracę w charakterze psy­cho­terapeutów zorientowanych na ciało. Uczestnicy zajęć poznają techniki, ćwiczenia i umiejętności cha­rak­te­rystyczne dla metody Bodynamic, a także nauczą się tworzyć mapę ciała – unikalne narzędzie służące oce­nie zasobów i problematycznych obszarów klienta. Niezbędnym aspektem cyklu szkoleniowego jest również integracja wewnętrzna każdego z uczestników, która pozwoli mu przełożyć wiedzę teoretyczną na własne odczucia, doświadczenia i impulsy płynące z ciała.

Kurs obejmuje dwa poziomy zaawansowania (łącznie 576 godzin zegarowych). Pierwszy realizowany jest przez rok, drugi – przez 3 lata. Ukończenie obu daje umiejętności i prawo do posługiwania się metodą w swo­jej pracy zawodowej, a także możliwość ubiegania się o certyfikat terapeuty Bodynamic, honorowany przez European Association for Body Psychotherapy. Aby otrzymać certyfikat terapeuty Bodynamic, wyma­gane jest złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego w terminie nie dłuższym niż 2 lata od ukoń­czenia zajęć kursowych. Wymaga się również terapii własnej metodą Bodynamic (60 godzin) oraz superwizji (60 godzin). Przygotowanie pracy dyplomowej, egzamin końcowy, terapia własna oraz superwizja odbywać się będą według indywidualnego planu (ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu).

Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, pie­­lęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdro­wia i wsparcia psychologicznego. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie posiadali bieżącą praktykę.

Zjazd inauguracyjny I roku kursu poprowadzi Oleh Hukovskyy - psychiatra, psychoterapeuta, praktyk, nauczyciel i superwizor metody Bodynamic. W ostatnich latach pracował ze straumatyzowanymi weteranami, wolontariuszami i cywilnymi ofiarami wojen. 

Aktualnie trwają ustalenia z Bodynamic International dotyczące składu zespołu prowadzącego kurs podczas kolejnych modułów.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.


 

Harmonogram zajęć poziomu podstawowego (I rok kursu):

1 moduł: 22-27 kwietnia 2018 r.

2 moduł: 18-23 września 2018 r.

3 moduł: 5-10 lutego 2019 r.

Daty zajęć II, III i IV roku kursu zostaną ustalone w późniejszym terminie (łącznie 15 zjazdów 5-dniowych).

Można wziąć udział w całym 4-letnim kursie (certyfikacja) lub tylko w poziomie podstawowym.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 31 grudnia 2017 r. tyl­ko poprzez formularz na stronie internetowej Instytutu: www.interp.pl

Cena za udział w I poziomie kursu (3 zjazdy po 6 dni) wynosi 8 600 zł (płatność w 3 ratach).

1. opłata wpisowa w wysokości 2 600 zł płatna do 19 stycznia 2018 r.*

2. rata w wysokości 2 000 zł płatna do 30 marca 2018 r.

3. rata w wysokości 2 000 zł płatna do 24 sierpnia 2018 r.

4. rata w wysokości 2 000 zł płatna do 4 stycznia 2019 r.

* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty organizacyjne związane z uzyskaniem gwarancji przyjazdu i zakwaterowania kadry prowadzącej zajęcia oraz związane z rezerwacją sal szkoleniowych. Opłata wpisowa jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Planowany koszt udziału w II poziomie kursu (ok. 3 lat) to 2 200 zł/zjazd (w każdym roku szkolenia 5 zjazdów). Podana cena nie uwzględnia opłat za pobyt w miejscu zajęć, a także wymaganych do uzys­ka­nia certyfikatu terapii, super­wizji oraz egzaminu końcowego (100 EUR) i dyplomowego (500 EUR). Oba egza­miny należy zaliczyć nie póź­niej niż 2 lata po zakończeniu zajęć kursu. 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć II, III i IV roku kursu na późniejszy termin w przypadku, gdy po ukończeniu poziomu podstawowego chęć kontynuacji kursu wyrazi niewystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji zaplanowana zostanie ponowna edycja kursu na poziomie podstawowym i dopiero po jej zakończeniu będzie możliwość kontynuowania nauki na poziomie zaawansowanym.


 

Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej Marta Ułaszewska-Żuk

Baranowice 10, 55-080 Kąty Wrocławskie

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

tytułem: „kurs BODYNAMIC”

Uwaga! Po upływie terminu poniesienia opłaty wpisowej zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.


 

Miejsce szkolenia:

Dokładna lokalizacja kursu zostanie przedstawiona uczestnikom w późniejszym terminie. Organizator planu­je, że zajęcia odbywać się będą w ośrodku gwarantującym odpowiedni standard sali szkoleniowej oraz no­cle­gów z wyżywieniem za cenę nie przekraczającą 1 000 zł za 6-dniowy pobyt w pokoju 2-osobowym.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?