NARM Intro 2018 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
NARM™
NeuroAffective Relational Model
2-dniowy warsztat wprowadzający

NARMTM czyli NeuroAffective Relational Model to wywodzący się z terapii psychodynamicznej oraz z Somatic Experiencing nurt psychoterapii zajmujący się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi, które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania. NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i obja­wów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddzia­ływaniu. Bazuje na powiązaniach pomię­dzy problemami psychologicznymi a ciałem i, czer­piąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szo­kową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej. W pracy tu i teraz na relacji, NARM™ inspiruje się modelami psychodynamicznymi, takimi jak teoria przywiązania czy teoria relacji z obiektem. Wykorzystuje również elementy Somatic Experiencing®, a także odmienne od nurtów zachodnich orientacje dotyczące natury tożsamości. Więcej informacji o metodzie tutajCelem 2-dniowego warsztatu jest wprowadzenie w metodę NARM. Uczestnicy zapoznają się z teorety­cz­nymi pod­sta­wa­mi pracy z traumą emocjonalną i rozwojową, z podstawo­wymi pojęciami stosowanymi w NARM, a także z różnymi możli­woś­ciami zastosowania metody.
Warsztat adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat traumy emo­cjo­­nal­nej i rozwojowej. Szczególnie polecamy uczestnictwo osobom, które planują wziąć udział w 2-letnim kursie dla tera­peutów, ale najpierw chciałyby poznać metodę. Dla osób, które nie ukończyły co naj­mniej 1. roku edukacji w ramach 3-letniego kursu SE, a zamierzają wziąć udział w 2-letnim kursie dla terapeutów z zakresu NARM, uczest­ni­ctwo w war­sztacie wprowadzającym jest obowiązkowe.
Warsztat poprowadzi: Michael Mokrus – akredytowany nauczyciel NARM, licencjonowany tera­peuta i super­­wi­zor metod Somatic Experiencing i NARM. Michael ukończył również wiele szkoleń z zakresu te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz integralnej psychoterapii somatycznej. Posiada także wie­lo­let­nie do­­świadczenie w me­dytacji i praktyce mindfulness. Więcej na www.michaelmokrus.de
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Termin: 3-4 listopada 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt: 1100 zł (w tym całodzienny bufet kawowy).
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 30 września 2018 r. tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.
UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca na warsztat - można się zapisać!

Wpłat w wysokości 1100 zł należy (po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „NARM – kurs wprowadzający”
Ostateczny termin wpłat upływa 2 października 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Cena warsztatu: 1100 zł
Płatność do 2 października 2018 r.

Warszawa, 3-4 listopada 2018 r.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści