Kurs ISP - dodatkowy opis - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
ISP™
Integral Somatic Psychology
Omówienie treści zajęć
ISP, czyli Integral Somatic Psychology (pol. Integralna psychologia somatyczna), to zaproponowane przez dr. Raję Selvama skuteczne podejście w ramach psychologii somatycznej, które pomaga klientom osiągnąć optymalne zdrowie psychiczne dzięki pełnemu ucieleśnieniu odczuwanych przez nich emocji. Podejście to zostało opracowane w celu skrócenia czasu potrzebnego na terapię i poprawy różnorodnych rezultatów (fizycznych, energetycznych, poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych, relacyjnych, duchowych) osiąganych w terapii. Może też być stosowane jako narzędzie samopomocy w uzdrawianiu i ulepszaniu jakości życia. Dla osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z ciałem lub energią, trening ISP będzie dalszym pogłębieniem wiedzy i umiejętności.
 
Ucieleśnienie emocji poprawia efektywność wszystkich metod terapeutycznych. Badania pokazują, że gdy emocje są bardziej ucieleśnione, mogą zwiększyć skuteczność terapii nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale także poznawczym i behawioralnym. ISP wykorzystuje wiedzę na temat fizjologii emocji, przywiązania, rezonansu, relacji, poznania, zachowania, stresu i traumy oraz prosty model regulacji fizjologicznej w celu pogłębiania odczuwania emocji i jednoczesnej regulacji ciała. Z jednej strony celem jest, by emocje nie zostały stłumione przez nadmierną regulację fizjologiczną, natomiast z drugiej – by nie rozregulowały organizmu i nie wywołały objawów psychofizycznych.
 
Rozwijająca się w ramach neuronauki afektywnej i psychologii poznawczej wiedza o ucieleśnionym poznaniu, emocjach i zachowaniu dowodzi, że nasze myśli, uczucia i działania zależne są nie tylko od naszego mózgu, ale także od ciała i środowiska, jak również brak zaangażowania ciała w którąkolwiek z tych trzech wzajemnie powiązanych funkcji może zagrozić każdej z nich i pogorszyć nasze samopoczucie. Dziedzina psychoterapii ciała ustaliła ponadto, że nasza niezdolność do tolerowania doświadczeń emocjonalnych w ciele jest głównym powodem powstawania fizjologicznych mechanizmów obronnych, takich jak napięcia i skurcze mięśni). Mechanizmy te zmniejszają nasze zaangażowanie w funkcje poznawcze, emocjonalne i behawioralne oraz przyczyniają się do objawów psychofizjologicznych. Korzystając z wyników badań wspomnianych dziedzin, ISP stara się poprawić procesy myślowe, emocjonalność i działanie, czyniąc nasze ciało bardziej dostępnym dla tych funkcji i poprawiając zdolność organizmu do tolerowania doświadczeń emocjonalnych w taki sposób, by nie zapadał się w obliczu pojawienia się trudnych emocji w terapii czy codziennym życiu.
 
ISP włącza do swojego programu nauczania teorie rozwoju afektu i strategie wspierające wszystkie poziomy doświadczenia emocjonalnego. Wykorzystuje szczegółową wiedzę o tym, jak emocje są generowane i chronione w każdej warstwie ciała fizycznego (mięśnie, narządy, układ nerwowy) oraz jak pracować z somatycznymi mechanizmami obronnymi, aby uzyskać dostęp, ucieleśnić i rozwinąć większą zdolność do odczuwania emocji. Proponuje proste narzędzia, które można łatwo włączyć do różnych form psychoterapii, takie jak na przykład świadomość, intencja, oddech, ruch czy samodotyk.
Podczas pierwszego modułu szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak głębiej i pełniej pracować z doświadczeniami emocjonalnymi lub afektywnymi poprzez ciała fizyczne i energetyczne oraz jak skutecznie pracować z objawami psychofizjologicznymi lub psychosomatycznymi. Dowiedzą się także, w jaki sposób różne warstwy ciała fizycznego są zaangażowane w generowanie i obronę przed różnymi rodzajami emocji i innymi doświadczeniami psychologicznymi. Będą uczyć się, jak pracować z ciałem energetycznym poprzez ciało fizyczne, aby w swojej pracy zrównoważyć aspekty poznawcze i emocjonalne.
Wybrane zagadnienia: Ucieleśnienie doświadczenia psychologicznego w indywidualnym ciele fizycznym jako podstawowa strategia kliniczna w ISP. Cztery powiązane ze sobą aspekty ucieleśnienia doświadczenia psychologicznego z szeroką definicją emocji lub afektu jako pomostu. Praca z psychologicznymi, fizjologicznymi i energetycznymi mechanizmami obronnymi w celu poszerzenia i pogłębienia doświadczenia w ciele oraz zbudowania zdolności do jego tolerowania. Praca z doświadczeniem poznawczo i behawioralnie, aby ułatwić większe ucieleśnienie doświadczenia w ciele, zdefiniowane jako stabilny związek osoby z doświadczeniem w czasie. Dowody naukowe na skuteczność ucieleśnienia w zwiększaniu wyników klinicznych w pracy poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Trzy aspekty regulacji: fizjologiczny, energetyczny i psychologiczny. Prezentacja studiów przypadku skuteczności podejścia ISP w różnych kulturach, w tym opublikowany recenzowany artykuł badawczy. Praca nad poprawą samoregulacji w trzech warstwach indywidualnego ciała fizycznego: układ mięśniowy zarządzany przez somatyczny układ nerwowy, narządy wewnętrzne zarządzane przez autonomiczny układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy i otaczające go struktury. Prezentacja modelu regulacji z siedmioma wzorcami przepływu, aby regulować fizjologię podczas pracy psychologicznej bez narażania lub niszczenia samego doświadczenia psychologicznego. Rola układu mięśniowego w generowaniu i obronie przed doświadczeniami psychicznymi. Psychologiczne funkcje mięśni nóg, ramion, głowy, twarzy, szyi i tułowia, w tym przepony barkowej, oddechowej i miednicy. Odpowiednie badania i techniki pracy z mięśniami w tych obszarach podczas pracy psychologicznej. Wprowadzenie do roli indywidualnego ciała energetycznego (subtelnego) w doświadczeniach psychologicznych.
Podczas drugiego modułu szkolenia uczestnicy nauczą się, jak pełniej pracować z doświadczeniami przywiązania poprzez ciała fizyczne i energetyczne oraz z emocjonalnymi lub afektywnymi doświadczeniami relacji w mięśniach i w głębszych warstwach narządów, gruczołów i naczyń krwionośnych. Dowiedzą się także, jak pracować z warstwami swojego ciała energetycznego poprzez ciało fizyczne, aby uzyskać dostęp i przekształcić nieświadome korzenie obecnych problemów psychologicznych, przede wszystkim trudności z przywiązaniem. Nauczą się też, jak rozwijać swój rezonans interpersonalny i wykorzystywać go, aby pomóc sobie i swoim klientom, zwłaszcza w pracy z relacjami.
Wybrane zagadnienia: Rola układu mięśniowego w generowaniu i obronie przed doznaniami fizjologicznymi i psychicznymi. Fizjologiczne i psychologiczne funkcje mięśni i innych struktur tułowia, w tym przepony barkowej, oddechowej i miednicy. Odpowiednie badania i techniki pracy z mięśniami i przeponami tułowia podczas pracy psychologicznej. Rola autonomicznego układu nerwowego i zarządzanych przez niego narządów, gruczołów i naczyń krwionośnych w generowaniu i obronie przed doświadczeniami fizjologicznymi i psychicznymi. Proste techniki pracy z narządami, gruczołami i naczyniami krwionośnymi podczas pracy psychologicznej. Definicja indywidualnego ciała energetycznego jako subatomowego poziomu cząstek lub ciała kwantowego oraz pojawiające się na to dowody z obszaru neuronauki, fizyki kwantowej oraz badań nad doświadczeniami bliskimi śmierci i poza ciałem. Rola indywidualnego ciała energetycznego w generowaniu i obronie przed doznaniami fizjologicznymi i psychicznymi oraz w regulacji indywidualnego ciała fizycznego. Odpowiednie odkrycia i dowody z zachodnich podejść, takich jak biodynamiczna osteopatia czaszkowa oraz zachodnie i wschodnie podejście do psychologii energetycznej. Zrozumienie relacji między poszczególnymi ciałami fizycznymi i energetycznymi w zakresie podstawowych koncepcji stref energetycznych i wzorców przepływu energii pierwotnej z terapii Polarity. Proste strategie rozszerzania indywidualnej energii ciała i ucieleśniania jej w indywidualnym fizycznym ciele w zrównoważony sposób, aby poprawić fizyczną, energetyczną i psychologiczną regulację u klientów i u siebie. Rola rezonansu między ciałami indywidualnymi oraz między ciałami indywidualnymi i zbiorowymi w samoregulacji fizycznej, energetycznej i psychicznej oraz regulacji interaktywnej. Dowody na istnienie różnych typów rezonansu między ciałami indywidualnymi oraz między ciałami indywidualnymi i zbiorowymi na podstawie teoretycznych i empirycznych badań naukowych, w tym wyników fizyki kwantowej. Zróżnicowanie przeniesienia, przeciwprzeniesienia i rezonansu. Strategie rozwoju i wykorzystania takiego rezonansu w pracy klinicznej.
Podczas trzeciego modułu szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z centrami energetycznymi i związanymi z nimi elementami, których nie omówiono w module drugim oraz jak efektywniej pracować z zagrażającymi życiu traumami, przewlekłym stresem i codziennymi, ale sprawiającymi trudność życiowymi doświadczeniami rozwojowymi, mobilizując i ucieleśniając archetypowe zasoby ciał zbiorowych w celu ułatwienia fizjologicznej i psychicznej przemiany jednostki. Uczestnicy dowiedzą się również, jak zapewnić, aby duchowy rozwój odbywał się w sposób ucieleśniony i ugruntowany.
Wybrane zagadnienia: Rola obszarów ośrodkowego układu nerwowego mózgu i rdzenia kręgowego oraz otaczających struktur w generowaniu i obronie przed nadzwyczajnymi doświadczeniami zagrażającego życiu stresu i traumy. Proste strategie pracy bezpośrednio z fizjologią mózgu i rdzenia kręgowego oraz otaczających struktur podczas pracy z doświadczeniami zagrażającego życiu stresu i traumy. Rola obszarów ośrodkowego układu nerwowego mózgu i rdzenia kręgowego oraz otaczających struktur w generowaniu i obronie przed zwykłymi, ale trudnymi fizjologicznymi i psychicznymi doświadczeniami wynikającymi z rozwoju. Istotne wyniki badań naukowych, psychoterapii ciała i psychologii energii. Proste strategie pracy z obszarem ośrodkowego układu nerwowego mózgu i rdzenia kręgowego oraz otaczającymi strukturami (kość, więzadło, błona, mięsień, ścięgno, płyn mózgowo-rdzeniowy) podczas pracy psychologicznej ze zwykłymi, ale trudnymi doświadczeniami rozwojowymi w celu poprawy funkcji fizjologicznych i psychologicznych u klientów. Charakter czterech elementów związanych z dwoma wyższymi centrami energetycznymi. Funkcje wyższego rzędu (duchowe) i niższego rzędu (fizjologiczne i psychologiczne) czterech wyższych elementów. Proste strategie pracy z dwoma wyższymi ośrodkami energetycznymi, czterema wyższymi żywiołami i archetypowymi zasobami, które one tworzą, aby pomóc w leczeniu objawów nadzwyczajnych doświadczeń zagrażających życiu stresu i traumy oraz symptomów zwykłych, ale trudnych życiowych doświadczeń rozwojowych. Proste strategie ucieleśniania wyższych elementów z dwóch wyższych centrów energetycznych w poszczególnych ciałach energetycznych i fizycznych. Badanie niższych ośrodków energii, związanych z nimi elementów oraz ich cech fizjologicznych i psychologicznych, które nie zostały omówione podczas modułu drugiego. Przegląd niższych ośrodków energii, elementów z nimi związanych oraz ich funkcji fizjologicznych i psychologicznych omówionych podczas modułu drugiego. Zrozumienie zakresu możliwości rozwoju psychiki człowieka, od rozwiązywania problemów fizjologicznych i psychologicznych na poziomie indywidualnym, poprzez poprawę relacji jednostki z innymi jednostkami i innymi poziomami psychiki zbiorowej, po samorealizację w rozumieniu Maslowa lub indywiduacji zgodnie z teorią Junga, do oświecenia, najwyższego osobistego i duchowego osiągnięcia możliwego dla ludzkiej psychiki według filozofii Advaita Vedanta. Płynące z filozofii, neuronauki, fizyki kwantowej i intersubiektywnie zweryfikowanych wielokulturowych badań empirycznych dowody dla integracyjnych modeli psychiki, takich jak psychologia Junga, psychologia integralna Kena Wilbera i Advaita Vedanta.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści