Kurs SE 2021 - 5 edycja - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
3-letni kurs certyfikujący
Somatic Experiencing® dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2021-2024 w Łochowie. Będzie składał się z sześciu sześciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 3-8 sierpnia 2021 r. Poprowadzi ją Kavi Alessandro Gemin, certyfikowany trener Somatic Experiencing®, psychoterapeuta z kilkudziesiecioletnim doświadczeniem praktycznym. Do udziału w kolejnych zaproszeni zostali Pedro Prado (2. rok) oraz Sonia Gomes (3. rok).
Cena udziału w kursie (3 lata) wynosi 18 000 zł (płatność w 7 ratach).
Opłata wpisowa w wysokości 2 400 zł płatna do 31 maja 2021 r.
Pozostałe raty w wysokości 2 600 zł płatne najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tego terminu ulegają podwyższeniu do 2800 zł.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 3-8 sierpnia 2021 r.
2. moduł 19-24 lutego 2022 r.
3. moduł 8-13 listopada 2022 r.
4. moduł 28 marca - 2 kwietnia 2023 r.
5. moduł 11-16 października 2023 r.
6. moduł 13-18 kwietnia 2024 r.
UWAGA! Nabór zakończony
Celem 3-letniego kursu SETM jest opanowanie zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczest­nicy zapoznają się z nią jako narzędziem pracy tera­peu­ty­cznej i różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje trzy poziomy zaawansowania (łącznie 216 godzin zegarowych). Każ­dy z nich rea­li­zowany jest w jednym roku kalendarzowym. Ukończenie wszystkich daje umie­jęt­ności i pra­wo do posługiwania się me­todą w swojej pracy zawodowej. Aby otrzymać certyfikat terapeuty So­ma­tic Experiencing®, wy­ma­gana jest po­nadto terapia własna metodą SETM (15 godzin) i superwizja (18 godzin). Terapia wła­sna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie prowadzili bieżącą praktykę.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest potwierdzone odpowiednim dokumentem wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym, tzw. SE-Intro.
Szkolenie poprowadzą:
Kavi Alessandro Gemin
trener Somatic Experiencing, psychoterapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem z zakresu Somatic Experiencing, terapii czaszkowo-krzyżowej, arteterapii, programowania neurolingwistycznego (moduł 1. i 2.).
dr Pedro Prado
trener Somatic Experiencing, trener Integracji Strukturalnej (Rolfing), psycholog kliniczny z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie psychosomatyki i pracy z ciałem. Od wielu lat prowadzi treningi SE w Ameryce i Europie (moduł 3. i 4.).
dr Sonia Gomes
trener Somatic Experiencing, najbliższa współpracowniczka twórcy SE Petera Levine'a, psycholog kliniczny z 40-letnim doświadczeniem terapeutycznym, twórczyni metody SOMA-Embodiment. Od wielu lat prowa­dzi treningi SE w Ameryce, Afryce, Europie i Azji (moduł 5. i 6.).
Więcej o trenerach prowadzących zajęcia na stronie: https://traumahealing.org/learn-se/#faculty
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 3-8 sierpnia 2021 r.
2. moduł 19-24 lutego 2022 r.
3. moduł 8-13 listopada 2022 r.
4. moduł 28 marca - 2 kwietnia 2023 r.
5. moduł 11-16 października 2023 r.
6. moduł 13-18 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 31 maja 2021 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie (3 lata) wynosi 18 000 zł (terminowa płatność w 7 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2 400 zł płatna do 31 maja 2021 r.*
2-7. rata każda w wysokości 2 600 zł płatna najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 2 800 zł.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SE Łochów”
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. W 2021 roku opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 1130 zł za moduł i obejmuje: 5 noclegów wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) oraz możliwością korzystania z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"****. Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 1350 zł. Pakiet ma charakter nierozłączny obejmuje wszystkie zawarte w nim usługi. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług, będą rozliczać się z hotelem po stawkach uzgodnionych bezpośrednio z dyrekcją hotelu. Dopłata do diety specjalnej (innej niż zwykła i wegetariańska) to 20 zł za dzień. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści