3-letni kurs SE - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Zakres tematyczny trzyletniego kursu certyfikującego
z Somatic Experiencing®
ROK 1. Poziom początkujący
Podstawowe pojęcia SE
Funkcje systemu nerwowego
Neurofizjologia reakcji na zagrożenie
Rozpoznawanie sygnałów i oznak w ciele oraz w systemie nerwowym
Podstawowe techniki SE:
 • praca z zasobami i stabilizacja wiru wewnętrznego
 • praca z reakcjami orientacyjnymi i obronnymi (walka, ucieczka i znieruchomienie/zamarcie)
 • praca z uziemieniem, rozgraniczeniem i kontenerowaniem
 • miareczkowanie: stopniowe rozładowanie związanej energii
 • pra­ca z modelem SIBAM: Sensation (odczucia), Impression  (obraz, wrażenie), Be­havior (zachowanie), Affect (afekty i uczucia),  Meaning (zna­cze­nie)
 • dynamika sprzężenia w traumie (nadsprzężenie i podsprzężenie)
 • pierwsze kroki w pracy z dotykiem
Praca z symptomami
Pierwsza pomoc i niedopuszczenie do retraumatyzacji
Rezonans i przeniesienie
Samoregulacja
ROK 2. Poziom średniozaawansowany
Prezentacja różnych kategorii traumy i sposobów interwencji
 • całościowa aktywacja o dużej intensywności (trauma  prenatalna i okołoporodowa, znieczulenie, wysoka gorączka, duszenie się,  dławienie, podtopienie)
 • mocne uderzenie – niezdolność do obrony fizycznej (upadek, nabyty uraz mózgu, wypadki komunikacyjne)
 • atak nie do uniknięcia (zaatakowanie przez zwierzę, udaremniona/niemożliwa ucieczka, gwałt i nadużycia seksualne)
 • fizyczne uszkodzenie ciała (operacje chirurgiczne, zatrucia, oparzenia)
 • katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka (tortury, nadużycia rytualne, wojna)
 • trauma emocjonalna
Praca ze złożonymi wirami traumy
ROK 3. Poziom zaawansowany
Praca ze spójnością
Teoria poliwagalna i SE
Praca z syndromami (chroniczne zmęczenie, fibromialgia, astma, migrena, itp.)
Pogłębienie umiejętności i technik praktycznych
 • praca z oczami
 • praca z dotykiem
 • praca ze stawami, przeponą, trzewiami
Wymagania w procesie certyfikacji terapeuty Somatic Experiencing®
(SE-Practitioner), zgodnie ze standardami SETI  WAŻNE!
Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W  Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia  kursu i uzyskania certyfikatu wydanego przez European Association for  Somatic Experiencing (EASE), reprezentujące na naszym kontynencie  Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI). Uczestnicy kursu, którzy  nie wypełnią wszystkich opisanych poniżej warunków, mają status osób  będących w trakcie szkolenia. Należy o tym powiadomić klienta przed  rozpoczęciem pracy.
Kurs dla terapeutów SE przeznaczony jest dla osób pracujących z  klientami po doświadczeniu traumy; nie może służyć jako forma własnej  terapii. Jego adresatami są psychoterapeuci, lekarze, rehabilitanci i  inne osoby zajmujące się udzielaniem profesjonalnego wsparcia  terapeutycznego.  
Kurs trwa 3 lata i składa się z 36 dni szkoleniowych (216 godzin)  rozłożonych na 6 sześciodniowych sesji, odbywających się mniej więcej co  pół roku. Oprócz zajęć warsztatowych każdy uczestnik kursu musi odbyć  terapię indywidualną (łącznie 15 godzin w ciągu 3 lat) oraz superwizje  (18 godzin). Są one konieczne do przejścia na kolejny poziom kursu i do  uzyskania certyfikatu. Celem sesji indywidualnych jest uczenie się przez  doświadczenie, natomiast podczas superwizji szczegółowo i na konkretnym  przykładzie analizuje się zastosowanie narzędzi SE.
Na kursy organizowane w Polsce uzyskaliśmy specjalne ceny sesji i superwizji:
 • koszt sesji/superwizji indywidualnej to 45 EUR/godz.,
 • koszt superwizji grupowej to 50 EUR/godz. do podziału w grupie liczącej od 2 do 4 osób, 60 EUR/godz. do podziału w grupie liczącej 5 osób oraz 10 EUR/os./godz. w grupach liczących od 6 osób wzwyż,
 • koszt superwizji w dużej grupie (pow. 9 osób) jest ustalany z trenerem prowadzącym zależnie od liczby uczestników superwizji.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest zaliczenie uczestnictwa w dwudniowym  warsztacie wprowadzającym (tzw. SE-intro), podczas którego prezentowane  są podstawy metody. Trener prowadzący SE-intro, działając w imieniu  SETI, zastrzega sobie prawo wydania negatywnej rekomendacji na temat  uczestnika, który z uzasadnionych powodów nie kwalifikuje się do udziału  w kolejnych etapach kursu certyfikacyjnego. Podstawowym z czynników  odsuwających w czasie dalszą edukację w zakresie SE jest doświadczenie  przez kandydata stosunkowo świeżej traumy, która nie została jeszcze  rozwiązana. Dyskwalifikacje z innych powodów zdarzają się bardzo rzadko.
Uczestnictwo w 38 dniach kursu (w tym 2 dni SE-intro) jest  obowiązkowe. W przypadku opuszczenia z ważnego powodu nie więcej niż 2  dni kursu nieobecność może zostać nadrobiona poprzez zapoznanie się z nagraniem z zajęć oraz dodatkową sesję superwizji (1 godzina za  każdy dzień nieobecności). Jeśli nieobecność jest dłuższa, należy  odrobić z inną grupą – po uzyskaniu zgody organizatorów i trenerów  prowadzących – cały moduł.
Akredytowani przy SETI trenerzy i asystenci potwierdzają swoim  podpisem odbyte przez uczestników sesje indywidualne i superwizje. Aby  otrzymać certyfikat ukończenia kursu, niezbędne jest odbycie wszystkich  wymaganych sesji. Jeśli, zdaniem konsylium złożonego z trenera  prowadzącego zajęcia i asystentów, uczestnik kursu nie osiągnął jeszcze  wymaganego standardu i/lub niewystarczająco zrozumiał treści  kształcenia, może zostać zobowiązany do wzięcia dodatkowych sesji  indywidualnych i superwizji. Dotyczy to także przypadków, kiedy  uczestnik potrzebuje dodatkowej stabilizacji osobistej - może on wówczas  zostać wyłączony z dalszych zajęć do czasu, aż otrzyma konieczne  wsparcie.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści